Изчисляване ефективността на персонала

Изчисляването ефективността на персонала винаги е било задача номер едно за ръководните кадри във всяка фирма. Като основен и приоритетен фактор за определяне полезността на всеки служител се посочва времето, което служителят е декларирал като необходимо за извършване на поверените му задачи.

В този смисъл за ефективно може да се счита времето, което служителят посочва в своите отчети пред прекия си ръководител.

Този метод за изчисляване ефективността на персонала е изключително прост и не изисква допълнителни разходи на управленски труд. За целта е необходимо единствено въвеждане на строга отчетност при извършване на всяка задача, като служителите сами вписват времето, през което са работили по изпълнението на задачата и останалите условия, при които е осъществена тя. Обобщаването на данните се извършва автоматично от информационно-изчислителната система, с която разполага всяка модерна съвременна фирма. Допълнително предимство на компютърните информационни системи е, че всеки служител е в състояние сам да нанесе своите отчетни данни.

Разбира се, в случай, че фирмата разполага с достатъчно управленски кадри, резонно е те да поемат събирането и обобщаването на информацията, подавана от редовите служители. По този начин се изключват всякакви злоупотреби на компютърно ниво и се осъществява пряк контрол върху работата на изпълнителските кадри. Ръчната обработка има допълнителното предимство, че предлага възможност служителите да бъдат оценени по неформални критерии за качество – критерии, свързани единствено с пряката преценка на ръководителя или въвеждащия отчетите.

Независимо кой от двата начина на обработка на данните бъде избран, най-важно при въвеждането е, служителите да бъдат приучени да отчитат труда си в съответствие с фирмените нужди за ефективност.

Допълнителен стимул в това отношение може да се окаже подходящо финансиране на проявите на съвестно отчитане, което да бъде заложено като бонусен параграф в ежемесечните възнаграждения.