Съдържание

 1. Общи положения
 2. Организирана структура
 3. Назначаване
 4. Изпъждане
 5. Работно време
 6. Още работно време
 7. Заплащане
 8. Преразглеждане на заплатите
 9. Длъжностни характеристики
 10. Повишение
 11. Определяне на трудов стаж
 12. Достигане на възраст
 13. Преценка
 14. Обучение и квалификация
 15. Социални придобивки
 16. Застраховки
 17. Служебни автомобили
 18. Имуществена отговорност
 19. Доброволно задлъжняване
 20. Служебни аванти
 21. Командировки
  21.1. В страната
  21.2. В чужбина
 22. Отпуски
  22.1. Отпуск със заплащане
  22.2. Отпуск с финансов риск
  22.3. Извънреден отпуск
 23. Отсъствие по болест
 24. Право на подпис
 25. Компютри
 26. Служебна тайна