Успешно приключване на отчетна финансова година

Краят на финансовата година наближава и за всеки генерален мениджър настъпва времето, когато трябва да рапортува пред своето началство за постигнатите резултати и пропуснатите ползи. От особена важност за това как ще бъде приет отчетът е неговото оформяне.

За тази цел е необходимо да се спазват някои препоръчителни условия, които могат да превърнат и най-отчайващите резултати в икономически обоснована и приемлива алтернатива по изпълнението на плана. В днешния брой на нашето издание ще ви запознаем с крайъгълните камъни при изготвяне на отчетите:

Първо:

Преди да пристъпите към изготвяне на отчетните материали, направете предварителен анализ на реалната ситуация. Отчетете всички плюсове и минуси както в дейността си, така и сред високопоставените лица, които ще оценяват доклада ви. От особена важност е изработването на верни психологически портрети на вашите началници от Голямата къща и съответна стратегия за привличането на всеки един от тях за вашата кауза – само така вие бихте могли, независимо от постигнатите резултати, да получите положителна оценка за своето представяне.

Второ:

Ангажирайте възможно най-голям брой от сътрудниците си по подготовката на отчетните материали. Не е необходимо да разпределяте задачите според техните възможности и компетентност. Подобен подход носи позитивизъм в две насоки: от една страна, ако служителите не са наясно с работата, която им е възложено да отчетат, те няма да задават неудобни въпроси. От друга страна, при евентуално забелязани грешки, винаги можете да се измъкнете с оправданието, че сте имали пълно доверие на своите служители, на които сте възложили съответната задача.

Трето:

Променете структурата на отчетните си материали. Започнете с разместване на теми, подтеми и пера, което ще затрудни бързото намиране и сравнение на подобната информация в новия ви доклад с вашите отчети от предходни години. За сметка на това щедро илюстрирайте сегашните си данни с графики, диаграми и блокови схеми. По този начин освен увеличаване обема на вашия отчет вие ще създадете и впечатление за професионализъм при създаването му.

Четвърто:

Заместетете абсолютните и относителни стойности с проценти. Така предоставената от вас информация ще бъде достатъчно достоверна и изчерпателна, без да дава конкретни измерения на непосредствено извършените от вас дейности.

Пето:

Променете коренно техническото оформление на изготвяните материали, като се постараете евентуалното им предаване по магнитен носител или електронна поща да доведе до проблеми с прочитането или разпечатването им. За целта можете да използвате както версии на редактиращите програми, различни от тези на вашите началници, така и специфични шрифтове и формати, които със сигурност знаете, че те не притежават.
 

В заключение

нека още веднъж подчертаем, че творческият подход при изготвяне на материали за приключване на търговската и финансова година е задължителен както в процеса на подготовка и анализ на отчета за дейността ви, така и по време на самото представяне на вече готовата документация на ежегодните отчетни семинари на високо равнище. В последния случай освен добра ориентация е задължително и чувството за дозирана импровизация.